Θέση Νομικού Συμβούλου στο Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων διενεργεί διαγωνισμό για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός (1) Νομικού Συμβούλου, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες.
Οι προσφορές θα πρέπει, είτε να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση Μ. Καραολή, 1096 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Παρασκευής, 3 Nοεμβρίου 2017, είτε να αποσταλούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στο Τμήμα Τελωνείων, η οποία θα πρέπει με ευθύνη του Προσφέροντα να παραληφθεί από το Τμήμα Τελωνείων μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, στη διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία.
Οι όροι και τα έγγραφα του Διαγωνισμού μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων, http://www.mof.gov.cy/ce 
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου τους για επικοινωνία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση headquarters@customs.mof.gov.cy, ούτως ώστε σε περίπτωση αλλαγών/διαφοροποιήσεων στα εν λόγω έγγραφα, να ενημερωθούν σχετικά. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι παραλείψουν να αποστείλουν τα πιο πάνω στοιχεία, το Τμήμα Τελωνείων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για μη ενημέρωση τους για ενδεχόμενες αλλαγές/διαφοροποιήσεις στα έγγραφα του Διαγωνισμού.
Οι όροι και τα έγγραφα του Διαγωνισμού μπορούν να εξασφαλιστούν πατώντας εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων, στο τηλ. 22601697

Σχόλια