Καταργείται ο Νόμος περί Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων

Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2005, καταργείται με τον ομώνυμο καταργητικό νόμο 130(Ι)/2017.
Το «Ταμείο Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές» είχε ιδρυθεί με σκοπό την εξασφάλιση και τη διάθεση χρηματικών ποσών για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής σε επενδυτές και οι πόροι του Ταμείο προβλεπόταν ότι θα προέρχονταν κυρίως από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης νομικής αρωγής ήταν σωρευτικά ο αιτητής να είναι φυσικό πρόσωπο, ότι η εν γένει οικονομική κατάστασή του δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νομική αντιπροσώπευση και ότι το οικογενειακό εισόδημα του  από εργασία ή άλλες πηγές δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.20,000 ετησίως.
Ο παραπάνω νόμος έπαυσε πλέον να ισχύει από τη δημοσίευση του καταργητικού νόμου στις 6 Οκτωβρίου 2017.

Σχόλια