Τροποποίηση στον περί Πτώχευσης Νόμο: Νέος ορισμός του "εξασφαλισμένου πιστωτή"

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος 146 (Ι) του 2017 τροποποιεί τον περί Πτώχευσης Νόμο και ειδικότερα το άρθρο 2 του βασικού νόμου, το οποίο τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “εξασφαλισμένος πιστωτής” με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει υποθήκη ή εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ή κατέχει οποιοδήποτε ενέχυρο, δικαίωμα επίσχεσης, άλλη επιβάρυνση ή άλλη εξασφάλιση επί της περιουσίας του χρεώστη ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, ως ασφάλεια για χρέος που οφείλεται σε αυτόν από το χρεώστη».
Η προηγούμενη ερμηνεία του όρου «εξασφαλισμένος πιστωτής» είχε ως εξής: "Πρόσωπο που κατέχει υποθήκη, ενέχυρο, επιβάρυνση, με την έννοια που έχουν οι όροι "εμπράγματο βάρος" και "απαγόρευση" στο Μέρος Ι και II του Πρώτου Παραρτήματος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου ή δικαίωμα επίσχεσης επί της περιουσίας του χρεώστη ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, ως ασφάλεια για χρέος που οφείλεται σε αυτόν από χρεώστες".

Σχόλια