Τροποποιήσεις στο Νόμο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 153 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 2) του 2015 (βασικός νόμος) και ειδικότερα τα άρθρα 178 (Προϋποθέσεις διαγραφής κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο) και 185 (Διάρκεια αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας).
Συγκεκριμένα, το άρθρο 178 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: «Nοείται ότι, για τη διαγραφή κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».
Το άρθρο 185 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, για την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
To άρθρο 178 εδ.1 διαμορφώνεται ως εξής: «Με απόφαση του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να αποφασισθεί η διαγραφή κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο, όταν λόγω ειδικών συνθηκών, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί της εν λόγω κινητής αξίας και, ενδεικτικώς, όταν δεν υφίστανται πλέον σημαντικές προϋποθέσεις εισαγωγής ή δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς ή περιοδικές υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο ή και στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους του 1996 μέχρι 2003, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου:
Nοείται ότι, για τη διαγραφή κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
Το άρθρο 185 εδ.2 διαμορφώνεται ως εξής: « Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης, το Συμβούλιο, με νέα απόφασή του, η οποία λαμβάνεται τις τελευταίες δέκα πέντε ημέρες της πρώτης περιόδου αναστολής, και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να παρατείνει για μέχρι άλλους δύο μήνες την αναστολή διαπραγμάτευσης:
Νοείται ότι, για την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Σχόλια