Απορρίφθηκε αίτηση σχετικά με έκδοση εντάλματος Certiorari επειδή δεν προσκομίστηκαν πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων

To Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση για την εξασφάλιση άδειας για καταχώρηση αίτησης για την έκδοση εντάλματος Certiorari, με απώτερο σκοπό την ακύρωση της απόφασης του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας με την οποία επετράπη η έκδοση εντάλματος κατάσχεσης και πώλησης της κινητής περιουσίας των αιτητών, καθώς και του εντάλματος.  Ο λόγος της απόρριψης ήταν ότι οι αιτητές δεν προσκόμισαν πιστοποιημένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων αλλά απλά φωτοτυπικά αντίγραφα.
Ειδικότερα, με την αίτηση οι αιτητές ζητούσαν ακόμα την αναστολή κάθε διαδικαστικού μέτρου ή διαδικασίας που βασίζεται στην απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου «μέχρι την αποπεράτωση της διαδικασίας αυτής στο Ανώτατο Δικαστήριο».
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις αρχές του 2017 το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων εξέδωσε εκ συμφώνου απόφαση στην αίτηση που καταχώρησαν οι αιτητές εναντίον του καθ' ου η αίτηση στην εν λόγω διαδικασία με την οποία διατάχθηκε ο τελευταίος να εκκενώσει και παραδώσει στους αιτητές κενή και ελευθέρα την κατοχή συγκεκριμένου ακινήτου που βρίσκεται στην Λευκωσία.
Το Δικαστήριο διέταξε, περαιτέρω, όπως οι αιτητές καταβάλουν στον καθ' ου η αίτηση το ποσό των €18.000 ως αποζημιώσεις, δυνάμει των άρθρων 12 και 13  του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, «ταυτόχρονα με την παράδοση της κατοχής και, νοουμένου ότι αυτή θα λάβει χώραν την ή μέχρι την 31.7.17» καθώς και το ποσό των €2000 έναντι δικηγορικών εξόδων. 
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αιτητών, η παράδοση της κατοχής του ακινήτου έγινε την 7.8.2017, με αποτέλεσμα ο καθ' ου η αίτηση να μη δικαιούται  στην είσπραξη του ποσού των €18.000. Ωστόσο, με αίτηση του προς το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων, η οποία υποστηριζόταν από ένορκη δήλωση του ιδίου, ο καθ' ου η αίτηση αιτήθηκε και εξασφάλισε την έκδοση εντάλματος κατάσχεσης και εκποίησης της κινητής περιουσίας των αιτητών σε σχέση με το ποσό των €18.000, στη βάση ότι παρέδωσε την κατοχή του επίδικου ακινήτου στους αιτητές, αποκρύπτοντας από το Δικαστήριο ότι η παράδοση της κατοχής του ακινήτου έγινε στις 7.8.2017.  
Το Δικαστήριο, εγκρίνοντας την αίτηση του καθ' ου η αίτηση,  επέτρεψε την έκδοση εντάλματος εκτέλεσης, το οποίο εκδόθηκε, χωρίς να εξετάσει προηγουμένως κατά πόσο είχαν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν στην απόφαση του ημερομηνίας 1.2.2017.  Παραγνώρισε δε, το Δικαστήριο, και την επιστολή των δικηγόρων των αιτητών ημερομηνίας 9.8.2017, προς τη Γραμματέα του Δικαστηρίου, με την οποία πληροφορούσαν ότι η κατοχή του επίδικου ακινήτου παραδόθηκε εκπρόθεσμα, με αποτέλεσμα ο καθ' ου η αίτηση να μη δικαιούται στην είσπραξη του ποσού των €18.000, ζητώντας ταυτόχρονα όπως μη εκδοθεί ένταλμα κατάσχεσης της κινητής περιουσίας των αιτητών.
Το δικαστήριο στην απόφασή του της 2/10/2017 (πολιτική αίτηση αρ. 138/2017), εστίασε στην εξέταση ενός διαδικαστικού θέματος που αφορά στα έγγραφα που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση.
Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι στην αίτηση είχε επισυναφθεί φωτοστατικό αντίγραφο του εντάλματος κατάσχεσης και πώλησης της κινητής περιουσίας των αιτητών, καθώς και της ένορκης δήλωσης βάσει της οποίας εκδόθηκε το υπό αναφορά ένταλμα, αντί πιστοποιημένων αντιγράφων.
Το δικαστήριο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεδομένου ότι στην Κύπρο δεν έγιναν κανονισμοί που να διέπουν την άσκηση της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, τα Κυπριακά Δικαστήρια ακολουθούν και εφαρμόζουν διαδικασία ανάλογη με εκείνη που εφαρμοζόταν από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Αγγλία πριν την ανεξαρτησία, (βλ. In re Aeroporos and Οthers (1988) 1 CLR 302 και Ellinas v Republic (1989) 1 C.L.R 17). Έχει δε νομολογηθεί ότι παράλειψη συμμόρφωσης με τα διαδικαστικά προαπαιτούμενα για την έγερση της διαδικασίας καθιστά το αίτημα προς το Δικαστήριο άνευ αντικειμένου, (βλ.  Angeo & Co. Ltd (Αρ. 1), Γερολέμου κ.ά (2002) 1 ΑΑΔ 491). Στην In re Aeroporos & Others (ανωτέρω), αποφασίστηκε με αναφορά στην υπόθεση R ν Newington Licensing Justices (1948) 1 KB 681, πως η επισύναψη πιστοποιημένων αντιγράφων των ενταλμάτων έρευνας αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της αίτησης.  Επ' αυτού, τονίστηκε στην  τελευταία πιο πάνω απόφαση, ότι πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα από την αρχή της διαδικασίας.  (Βλ επίσης το σύγγραμμα του Π. Αρτέμη, Προνομιακά Εντάλματα, σελ.45 κ.ε., και τις υποθέσεις Τσιβίκος (2003) 1 ΑΑΔ 15 και Χαραλάμπους (2011) 1 Α.Α.Δ. 743, εκ των οποίων η τελευταία αφορούσε ένταλμα κατάσχεσης και πώλησης κινητής περιουσίας).
Εν προκειμένω, η διαπίστωση ότι έχει επισυναφθεί φωτοστατικό αντίγραφο του εντάλματος κατάσχεσης και πώλησης της κινητής περιουσίας των αιτητών επενεργεί, όπως επιτάσσει η νομολογία, καταλυτικά για την τύχη της αίτησης, η οποία πρέπει να απορριφθεί, χωρίς την αναγκαιότητα εξέτασης της ουσίας». (δημοσίευση απόφασης: cylaw.org)

Σχόλια