Σε διαβούλευση δύο νέα νομοσχέδια για σύσταση Αρχής κατά της Διαφθοράς και Ρύθμιση του Lobbying

Δυνάμει συστάσεων που έχει λάβει η Κύπρος από διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μετά από μελέτη που ετοιμάστηκε , το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (Περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Νόμος του 2017) και στην ετοιμασία νομοσχεδίου για τη ρύθμιση του lobbying (Περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2017).
Από τις 19 Οκτωβρίου 2017 τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τα δύο νομοσχέδια. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις θέσεις/απόψεις/προτάσεις/εισηγήσεις τους μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsaourou@mjpo.gov.cy. ή στο τηλεομοιότυπο 22518356.

Σχόλια