Επικύρωση από το Εφετείο προστίμου 100.000 ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Marfin Investment Group

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) με ανακοίνωση της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έκδοση απόφασης στις 18.10.2017 από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 159/2011, Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών – v – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 29.9.2008 να επιβάλει στην εταιρεία Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών πρόστιμο ύψους €100.000 για παράβαση:
· του άρθρου 13 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου, και
· της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας 5/2005 αναφορικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Συμβούλων και των Σχετιζόμενων Προσώπων (‘η Οδηγία’), καθότι προέβη σε αγορά μετοχών της εταιρείας Marfin Popular Bank Plc στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 17 Δεκεμβρίου 2007, σε κλειστή περίοδο.
Η ως άνω Εταιρεία καταχώρησε Προσφυγή κατά της πιο πάνω απόφασης της ΕΚΚ και το Δικαστήριο (Πρωτοβάθμια Δικαιοδοσία), στις 26.9.2011, επικύρωσε την απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή προστίμου για το λόγο ότι η Εταιρεία είχε παραδεχθεί την παράβαση κατά τη διαδικασία ενώπιον της ΕΚΚ, ως εκ τούτου στερείτο του έννομου συμφέροντος αμφισβήτησης της νομιμότητας του προστίμου. Αντίγραφο της Πρωτόδικης Απόφασης του Δικαστηρίου ημερομηνίας 26.9.2011 μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η Εταιρεία καταχώρησε Έφεση κατά της Πρωτόδικης Απόφασης του Δικαστηρίου για τους ακόλουθους λόγους:
1. Η απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή προστίμου είχε νομικό ελάττωμα το οποίο την καθιστούσε άκυρη ή ανύπαρκτη λόγω του δεδικασμένου της υπόθεσης Aspis , αφού η επίδικη απόφαση λήφθηκε με την ίδια ή παρόμοια σύνθεση του Συμβουλίου της ΕΚΚ.
2. Η κρίση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι η Εταιρεία παραδέχτηκε τη διάπραξη της παράβασης ήταν εσφαλμένη.
Στις 18.10.2017, το Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) απέρριψε την Έφεση της ως άνω Εταιρείας στην υπόθεση, και κατ’ επέκταση επικύρωσε την απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου, για τους λόγους ότι:
1. Οι σαφείς, διακριτικές και ξεκάθαρες δηλώσεις της Εταιρείας προς την ΕΚΚ καταδείκνυαν γνώση της για τα πραγματικά περιστατικά κατά τον ουσιώδη χρόνο και ανεπιφύλακτη παραδοχή παραβίασης της Οδηγίας.
2. Η ανεπιφύλακτη παραδοχή της διοικητικής απόφασης ορθά κρίθηκε από το Πρωτόδικο Δικαστήριο ότι οδήγησε στην εξάλειψη του απαιτούμενου έννομου συμφέροντος για άσκηση προσφυγής.
Αντίγραφο της Απόφασης του Δικαστηρίου (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) ημερομηνίας 18.10.2017 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχόλια