Ολική ή μερική διαγραφή μικρών φορολογικών οφειλών με τον Περί Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Τροποποιητικό Νόμο 158(Ι)/2017

O περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 158 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμους του 2017 (βασικός νόμος) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 του βασικού νόμου (πεδίο εφαρμογής) ως εξής:
Το άρθρο 3 τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που η συνολική φορολογική οφειλή του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών η οποία υποβάλλεται έπειτα από εισήγηση του Εφόρου, για τη διαγραφή ποσού το οποίο ανέρχεται στα εκατόν ευρώ (€100) και σε περίπτωση που η συνολική οφειλή δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100), τη διαγραφή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να απαιτείται η βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη.»
Η νέα διατύπωση του άρθρου 3 έχει ως εξής:
"3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε φορολογικές οφειλές που αφορούν σε χρονικές περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι οποίες καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Εφόρου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις που αφορούν αδήλωτα χρηματικά ποσά, καταθέσεις ή εμβάσματα, που έγιναν ή εντοπίστηκαν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, προς όφελος ή/και για λογαριασμό των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων:
Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που η συνολική φορολογική οφειλή του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών η οποία υποβάλλεται έπειτα από εισήγηση του Εφόρου, για τη διαγραφή ποσού το οποίο ανέρχεται στα εκατόν ευρώ (€100) και σε περίπτωση που η συνολική οφειλή δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100), τη διαγραφή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να απαιτείται η βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη".

Σχόλια