Αφαίρεση οργάνων μετά θάνατον: Τί αλλάζει με τον τροποποιητικό Νόμο 160 (Ι) του 2017

Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 160 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμους του 2012 και 2014 (βασικός νόμος) και ειδικότερα το άρθρο 20 που αναφέρεται στις αρχές που διέπουν την αφαίρεση οργάνων μετά θάνατον και το οποίο τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «Με τη συγκατάθεση του νενομισμένου αντιπροσώπου του δυνητικού πτωματικού δότη» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5),»∙και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (5), (6), (7), (8) και (9) αυτού, σε εδάφια (6), (7), (8), (9) και (10), αντίστοιχα:
«(5) Αν υπάρχει δεδηλωμένη εν ζωή θέληση από δυνητικό πτωματικό δότη για αφαίρεση των οργάνων του με σκοπό τη μεταμόσχευση, όπως τεκμηριώνεται στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών, αυτή δεν δύναται να αναιρεθεί από οποιοδήποτε εκ των νενομισμένων αντιπροσώπων του που αναφέρονται στο εδάφιο (3).».
Η νέα μορφή του άρθρου 20 έχει ως εξής (με έντονα γράμματα οι τελευταίες αλλαγές):
"(1) Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός διαπιστώσει ότι η πορεία της υγείας ασθενούς που θα μπορούσε να είναι κατάλληλος δότης οδηγεί ή έχει οδηγήσει σε εγκεφαλικό θάνατο, ενημερώνει τον αρμόδιο συντονιστή μεταμοσχεύσεων για την έναρξη της διαδικασίας για την αξιολόγηση του δυνητικού δότη και της διαδικασίας διενέργειας των δοκιμασιών εγκεφαλικού θανάτου.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), επιτρέπεται η αφαίρεση οργάνων από πτωματικό δότη για θεραπευτικούς σκοπούς, τα οποία αν κριθούν ακατάλληλα για μεταμόσχευση, μπορούν να διατεθούν για επιστημονική έρευνα ή εκπαίδευση:
Νοείται ότι οι συντονιστές μεταμοσχεύσεων εξετάζουν εκ των προτέρων τη συγκατάθεση για όλες τις παραπάνω πιθανότητες.
(3) Αν ο δυνητικός πτωματικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την άρνησή του, η αφαίρεση οργάνων διενεργείται εφόσον συγκατατίθεται σε αυτήν ο νενομισμένος αντιπρόσωπος δυνητικού πτωματικού δότη, ο οποίος είναι κατά σειρά προτεραιότητας ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) Σύζυγος·
(β) ενήλικο τέκνο·
(γ) γονέας ή ο ασκών την κηδεμονία ή την επιμέλεια·
(δ) αδελφός·
(ε) παππούς ή γιαγιά·
(στ) εγγονός·
(ζ) πατριός ή μητριά·
(η) ετεροθαλής αδελφός·
(θ) φίλος από στενή προσωπική σχέση.
(4) Η αφαίρεση οργάνων επιτρέπεται μετά την επέλευση του θανάτου, έστω και αν οι λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα.
(5) Αν υπάρχει δεδηλωμένη εν ζωή θέληση από δυνητικό πτωματικό δότη για αφαίρεση των οργάνων του με σκοπό τη μεταμόσχευση, όπως τεκμηριώνεται στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών, αυτή δεν δύναται να αναιρεθεί από οποιοδήποτε εκ των νενομισμένων αντιπροσώπων του που αναφέρονται στο εδάφιο (3).
(6) Η αφαίρεση οργάνων από πτωματικό δότη απαγορεύεται αν υπάρχει δεδηλωμένη εν ζωή αντίθετη θέληση του αποβιώσαντος.
(7) Αν υπάρχουν λόγοι που θεμελιώνουν την υπόνοια ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί η διενέργεια θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας επί του πτώματος, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον εφημερεύοντα παθολογοανατόμο-ιατροδικαστή του κράτους για να διευκρινίσει αν πρέπει να παρίσταται στη διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων.
(8) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (4), επιτρέπεται η αφαίρεση βιολογικής ουσίας εκ πτώματος αν πρόκειται να βοηθήσει στην απόφαση περί αφαιρέσεως οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση.
(9) Οποιαδήποτε ενέργεια επί προσώπου προς αφαίρεση βιολογικής ουσίας επιτρέπεται αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο είναι νεκρό:
Νοείται ότι στην περίπτωση ελέγχου τυχών μολυσματικών ασθενειών ή για αξιολόγηση της λειτουργίας των οργάνων του δυνητικού δότη που μπορεί να αποκλείσουν το δυνητικό δότη από το να δωρίσει όργανα, επιτρέπεται ενέργεια επί του πτώματος προς αφαίρεση βιολογικής ουσίας.
(10) Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου και μέχρι την αφαίρεση των οργάνων προς μεταμόσχευση τα οποιαδήποτε έξοδα νοσηλείας καλύπτονται από το κράτος".

Σχόλια