Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος του 2017

Γράφει η Δανάη Φιλιώτου, Νομικός
Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου με πρόνοιες για τη δημιουργία ενός ενιαίου, αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου υπηρεσιών για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές το οποίο να συνάδει με τις σύγχρονες επιστημονικές  και θεραπευτικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Με το νομοσχέδιο αυτό δίδεται έμφαση στην πρόληψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και όχι στην απομόνωση τους. Η προώθηση του προτεινόμενου νομοσχεδίου κρίνεται απαραίτητη αφού τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών και προγραμμάτων για την περίθαλψη και αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές, οι οποίες οργανώνονται και παρέχονται είτε από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είτε από ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε σε συνεργασία με εθελοντικούς φορείς. Η απουσία βασικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών, η έλλειψη συγκεκριμένων κινήτρων και μηχανισμών στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ιδιαίτερα της εθελοντικής, καθώς και η απουσία θεσμοθετημένου πλαισίου συντονιστικών και εποπτικών μηχανισμών στην παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές αποτελούν τις βασικές αδυναμίες του σημερινού εφαρμοζόμενου συστήματος.
Με το νομοσχέδιο αυτό καθορίζονται ή ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
-Οι βασικές αρχές παροχής της κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσα από τις οποίες ξεχωρίζει η αναγνώριση της βασικής ευθύνης του κράτους, η υποχρέωση συνεργασίας των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών του κράτους για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη παροχή της κοινοτικής φροντίδας, το καθήκον κινητοποίησης της ιδιωτικής και ιδιαίτερα της εθελοντικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας στην παροχή κοινοτικής φροντίδας και η υποχρέωση του κράτους για οικονομική στήριξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές υπό μορφή αποκαταστασιακών κινήτρων.
Η αρχή της τομεοποίησης της παροχής της κοινοτικής φροντίδας με βάση την οποία σε κάθε γεωγραφικό τομέα θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να λειτουργούν επαρκείς κατ΄αριθμό και είδος μονάδες ψυχικής υγείας για την κάλυψη των παρουσιαζόμενων αναγκών για κοινοτική φροντίδα.
Ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας όλων των μονάδων ψυχικής υγείας, είτε αυτές προέρχονται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα και η πλήρης εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας των μονάδων ψυχικής υγείας προϋποθέτει την έκδοση Κανονισμών που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους(α),(β), (γ) και (δ) του εδαφίου(2) του άρθρου 15.
Ο σημαντικός ρόλος που προβλέπεται να διαδραματίσουν στον όλο μηχανισμό οι Τομεακές Επιτροπές που θα εγκαθιδρυθούν ανά μία σε κάθε τομέα. Σε αυτές προβλέπεται να συμμετέχουν πρόσωπα προερχόμενα τόσο από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνδέσμους.
Η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για την έκδοση Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και για την ρύθμιση ή τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που απαιτείται ή μπορεί να ρυθμίζεται με Κανονισμούς.
 Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο έτυχε της αναγκαίας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Οικονομικών, αφού εξέτασε τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Αντικτύπου αναφορικά με τη μείωση / αύξηση των δημοσίων εσόδων και εξόδων, συμφώνησε με την προώθηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ.82.582, ημερομηνίας 18/5/2017 ενέκρινε το πιο πάνω Νομοσχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε Νόμο.

Σχόλια