Καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων της Ελληνικής Τράπεζας: Διοικητική απόφαση της Υπ.Προστασίας Καταναλωτή

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε Διοικητική Απόφαση εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.
Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνήψαν καταναλωτές με την εν λόγω Τράπεζα. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.
Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
-Τη χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
-Τον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.
-Τη χρέωση λογαριασμών του καταναλωτή, κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, για οφειλές απέναντί της, τη συνένωση λογαριασμών του με υποχρεώσεις που έχει προς την τράπεζα και το συμψηφισμό/ μεταφορά ποσών σε οποιοδήποτε λογαριασμό.
-Την πρόωρη, μερική ή ολική, αποπληρωμή του δανείου από τον καταναλωτή και την επιβολή χρεώσεων και επιβαρύνσεων που δεν καθορίζονται εντός της σύμβασης.
-Το δικαίωμα της Τράπεζας να απαιτεί οποτεδήποτε την αποπληρωμή του δανείου και να επιβάλλει στον καταναλωτή την καταβολή τόκων, προμηθειών και εξόδων.
-Τη διατήρηση των πρόσθετων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει η Τράπεζα δυνάμει νόμου ή εθίμου χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση ή/και επεξήγηση.
Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ

Σχόλια