Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των Δικηγόρων της Κύπρου: Νέος Κανονισμός του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ασκώντας τις εξουσίες που δίνουν οι παράγραφοι (β) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2 (όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) εξέδωσε με την έγκριση της πλειοψηφίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25 Οκτωβρίου 2017 τον ακόλουθο Κανονισμό:
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κάθε εγγεγραμμένος δικηγόρος καθώς και κάθε ευρωπαίος δικηγόρος οφείλει να παρακολουθεί αναγνωρισμένα προγράμματα συνεχιζόμενης νομικής εκπαίδευσης (ΣΝΕ) σε όσες ώρες καθορίζει το Δ.Σ του Π.Δ.Σ για κάθε έτος που συμπληρώνει άσκησης της δικηγορίας αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ.2.
Κάθε εγγεγραμμένος δικηγόρος που εισέρχεται για πρώτη φορά στο επάγγελμα θα έχει υποχρέωση να παρακολουθεί αναγνωρισμένα προγράμματα συνεχιζόμενης νομικής εκπαίδευσης (ΣΝΕ) σε όσες ώρες καθορίζει το Δ.Σ του Π.Δ.Σ για κάθε πλήρη μήνα που ασκεί τη δικηγορία από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εγγραφής από τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ.2.
Κάθε εγγεγραμμένος δικηγόρος οφείλει να τηρεί αρχείο των προγραμμάτων ΣΝΕ που έχει παρακολουθήσει προς συμμόρφωση με τους παρόντες κανονισμούς και να παρουσιάζει το αρχείο αυτό στο Συμβούλιο μαζί με την αίτηση που υποβάλλει για την ανανέωση της άδειας του καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο του ζητηθεί από το Συμβούλιο του ΠΔΣ.
Ένας δικηγόρος θα θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα ΣΝΕ όταν παρουσιάσει και/ή παρακολουθήσει ένα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο του ΠΔΣ πρόγραμμα ΣΝΕ διάρκειας πέραν της μισής ώρας και ο χρόνος παρακολούθησης θα θεωρείται η πραγματική διάρκεια του προγράμματος που έχει παρουσιάσει και/ή παρακολουθήσει. Η παρακολούθηση θα πρέπει να αφορά ολόκληρο το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρακολούθηση μόνο μέρους του εγκεκριμένου προγράμματος δεν θα προσμετρά.
(α) Τα προγράμματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται εκ των προτέρων από το Συμβούλιο του ΠΔΣ ή από οποιαδήποτε επιτροπή δυνατόν να συσταθεί από το Συμβούλιο του ΠΔΣ για το σκοπό αυτό και μπορούν να περιλαμβάνουν σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες διαρθρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παραδίδονται πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω διαδικτύου ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και την παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού το οποίο έχει ετοιμαστεί από εγκεκριμένους από το Συμβούλιο του ΠΔΣ, ή από οποιαδήποτε επιτροπή δυνατόν να συσταθεί από το Συμβούλιο του ΠΔΣ, παροχείς.
Νοείται ότι ένας δικηγόρος δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε πέραν των 4 ωρών συνεχούς νομικής εκπαίδευσης από την παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού και μόνο.
(β) Το Συμβούλιο του ΠΔΣ θα μπορεί με απόφαση του να διαφοροποιήσει ή επεκτείνει τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που θεωρούνται ότι αποτελούν αναγνωρισμένα προγράμματα ΣΝΕ. Το Συμβούλιο του ΠΔΣ θα μπορεί επίσης με απόφαση του να αυξήσει τις ώρες παρακολούθησης προγραμμάτων ΣΝε που πρέπει να συμπληρώνει κάθε δικηγόρος κάθε έτος.
Ένας δικηγόρος θα μπορεί να ικανοποιήσει μέχρι 4 ώρες ΣΝΕ παρακολουθώντας προγράμματα ΣΝΕ, ή άλλες ανάλογες δραστηριότητες, που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες από οποιοδήποτε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο μέλος της CCBE.
Ένας δικηγόρος θα έχει το δικαίωμα να μεταφέρει μέχρι 3 ώρες συνεχούς νομικής εκπαίδευσης από τον ένα χρόνο στον άλλο.
Το Συμβούλιο του ΠΔΣ θα μπορεί για ειδικούς λόγους να απαλλάξει ένα δικηγόρο είτε εν όλω είτε εν μέρει από την υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος ΣΝΕ για οποιοδήποτε έτος ή να παρατείνει την προθεσμία συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων ΣΝΕ για οποιοδήποτε έτος.
Η υποχρέωση του Δικηγόρου επεκτείνεται μέχρι της ηλικίας των 65 ετών, νοουμένου ότι ασκεί δικηγορία 25 χρόνια.
Το Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο προκύπτει από τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σχόλια