Ανάρτηση τυποποιημένων εντύπων στο E-Justice με βάση τον Κανονισμό ΕΕ περί Διαδικασιών Αφερεγγυότητας

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, ανακοινώνει ότι με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 περί Διαδικασιών Αφερεγγυότητας, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του e-Justice, τα τυποποιημένα έντυπα που αφορούν τις διαδικασίες για εταιρείες ή επιχειρηματίες που έχουν δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία ή υποθέσεις σε διάφορες χώρες.
Τα τυποποιημένα έντυπα περιλαμβάνουν:
Έντυπο ανακοίνωσης για την ενημέρωση των αλλοδαπών πιστωτών σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.
Έντυπο αναγγελίας απαιτήσεων για χρήση από τους αλλοδαπούς πιστωτές, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 Παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.
Έντυπο για χρήση από τους διαχειριστές διαδικασίας αφερεγγυότητας, ώστε εάν οποιαδήποτε εταιρεία μέλος ομίλου διαφωνεί με τον τρόπο εκπροσώπησης της, να υποβάλει την αντίρρηση της στη διαδικασία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 Παράγραφος 2 του εν λόγω Κανονισμού.
Σημειώνεται ότι τα τυποποιημένα έντυπα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en.
Για περισσότερες πληροφορίες/υποστήριξη επικοινωνήστε με τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας:
Μαρία Ψαρά, τηλέφωνο:22458614,ηλεκτρονική διεύθυνση: mpsara@drcor.mcit.gov.cy
Στέλιο Ευτυχίου, τηλέφωνο: 22458617, ηλεκτρονική διεύθυνση:seftychiou@drcor.mcit.gov.cy
Αρετή Χαραλάμπους, τηλέφωνο 22458576, ηλεκτρονική διεύθυνση:acharalambous@drcor.mcit.gov.cy
Επισυνάπτονται τα τυποποιημένα έντυπα στην αγγλική για εύκολη αναφορά.

Σχόλια