Δημοσιεύθηκε ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος του 2017

Δημοσιεύθηκε ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος 181 (Ι) του 2017 για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις».
Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας είναι δικαστική απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους έκδοσης με σκοπό
(α) Tην εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος ως κράτος εκτέλεσης για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ, ή/και
(β) τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων ευρισκομένων ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η κυπριακή αρχή εκτέλεσης εκτελεί όλες τις ΕΕΕ με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
Την έκδοση ΕΕΕ δικαιούται να αιτηθεί-
(α) Ύποπτος ή κατηγορούμενος, ή δικηγόρος εξ ονόματός του, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων υπεράσπισης που προβλέπει το δίκαιο και η ποινική δικονομία της Δημοκρατίας,
(β) ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,
(γ) ο Αρχηγός Αστυνομίας, υπό τον όρο ότι η αίτησή του συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
(δ) ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, υπό τον όρο ότι η αίτησή του συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
(ε) ο Έφορος Φορολογίας, υπό τον όρο ότι η αίτησή του συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
(στ) ποινικός ανακριτής, εξουσιοδοτημένος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, υπό τον όρο ότι η αίτησή του συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
(στ) ποινικός ανακριτής, εξουσιοδοτημένος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, υπό τον όρο ότι η αίτησή του συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
Η ΕΕΕ δύναται να εκδοθεί –
(α) Σε ποινική διαδικασία που κινείται από δικαστική αρχή ή δυνατόν να κινηθεί ενώπιόν της για ποινικό αδίκημα βάσει του δικαίου της Δημοκρατίας ως κράτους έκδοσης·
(β) σε διαδικασία που κινούν διοικητικές αρχές όταν η διαδικασία αφορά πράξεις που τιμωρούνται βάσει του δικαίου της Δημοκρατίας, ως κράτους έκδοσης, ως παραβάσεις των κανόνων δικαίου και όταν η απόφαση της διοικητικής ή δικαστικής αρχής δυνατό να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις·
(γ) σε διαδικασία που κινούν δικαστικές αρχές όταν η διαδικασία αφορά πράξεις που τιμωρούνται βάσει του δικαίου της Δημοκρατίας, ως κράτους έκδοσης, ως παραβάσεις των κανόνων δικαίου και όταν η απόφαση της διοικητικής ή δικαστικής αρχής δυνατό να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις· και
(δ) σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στις παραγράφους (α), (β) ή/και (γ) διαδικασία, η οποία αφορά αδικήματα ή παραβάσεις δυνάμενα να στοιχειοθετήσουν την ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία νομικού προσώπου στη Δημοκρατία.

Σχόλια