Πρόστιμα ύψους 595.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, σε πρώην μέλη ΔΣ και στον πρώην Ανώτερο Γεν.Διευθυντή από την ΕΚΚ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε σειρά διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους €595.000 που επέβαλε στην Τράπεζα Κύπρου σε πρώην μέλη του Δ.Σ. και στον πρώην Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, λόγω μη επάρκειας των προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε το 31.12.2011.
Η απόφαση αποτελεί κατάληξη των ερευνών που διεξήγαγε η ΕΚΚ για την τραπεζική κρίση και αφορά στην περίοδο πριν το bail in, μεταξύ 2010 και 2011. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΚΚ εξέτασε θέμα συμμόρφωσης:  της Εταιρείας με τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως τροποποιήθηκε,  της Εταιρείας, των διοικητικών της συμβούλων και του Γενικού Διευθυντή με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, ως τροποποιήθηκε, αναφορικά με την επάρκεια των προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε το 31.12.2011.
Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι:  το περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούν μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της για το έτος που έληξε στις 31.12.2011, δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, διότι η Εταιρεία δεν προέβη σε περαιτέρω προβλέψεις για απομείωση χορηγήσεων ύψους τουλάχιστον €362 εκατ.  
Κατ’ επέκταση η Εταιρεία έπρεπε να εμφανίσει αύξηση στις συνολικές ζημιές της €362 εκατ. τουλάχιστον. Συγκεκριμένα, οι συνολικές επιπρόσθετες προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο της Κύπρου έπρεπε να έφταναν τουλάχιστον στα €198.9 2 εκατ., για το χαρτοφυλάκιο Ρωσίας και Ουκρανίας στα €41,3 εκατ. και το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας στα €121,8 εκατ.  
Παράλληλα, θα έπρεπε να εμφανίσει μείωση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, κατά €362 εκατ. τουλάχιστον. Δηλαδή τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έπρεπε να μειωθούν από €2.344.635.000 σε €1.982.635.000, τουλάχιστον, με άμεσο αντίκτυπο επί των κεφαλαιακών της δεικτών. ως εκ τούτου, η ετήσια οικονομική έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2011 δεν παρείχε αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Σχόλια