Προειδοποίηση στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία σχετικά με την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να άρει τους περιορισμούς σε ορισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις επαγγελμάτων οι οποίες δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για τη μη αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής, η οποία αποκτάται από τους Κύπριους πολίτες σε άλλα κράτη μέλη, πράγμα που δεν φαίνεται να συνάδει με την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες που ισχύον στην Κύπρο δεν σέβονται πλήρως την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό από αρχιτέκτονες, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
Η Κύπρος έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη και αν δεν υπάρξει ούτε και τότε συμμόρφωση, θα ακολουθήσει η διαδικασία παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως συνέβη πρόσφατα με το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που δεν γνωστοποίησαν την πλήρη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στο εθνικό τους δίκαιο (οδηγία 2013/55/ΕΕ).
Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ ρυθμίζεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ. Οι οδηγίες προβλέπουν ένα σύγχρονο ενωσιακό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Συμβάλλουν στο να καταστούν οι αγορές εργασίας πιο ευέλικτες, ελευθερώνουν περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών και προάγουν την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Καθιστούν ευκολότερη για τους επαγγελματίες που σκοπεύουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη την αναγνώριση των προσόντων τους, ενώ παράλληλα εγγυώνται βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.
Στην πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εάν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει μια οδηγία της ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Για τον υπολογισμό της χρηματικής ποινής, λαμβάνονται υπόψη:
- η σοβαρότητα,
- η διάρκεια της παράβασης
- το επιδιωκόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με την ικανότητα πληρωμής του εν λόγω κράτους μέλους.

Σχόλια