Νέος Νόμος ο περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων: Τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται

Νόμο της Δημοκρατίας αποτελεί πλέον ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος 180 (Ι) του 2017. Ο νέος νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων τα αδικήματα της Χειραγώγησης αθλητικού γεγονότος, της Δωροδοκίας για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού γεγονότος και της Απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες και τις επαπειλούμενες ποινές για κάθε ένα από αυτά.
Ειδικότερα, στο  άρθρο 11 (Χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος) προβλέπεται: «Οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε αυτοπροσώπως είτε διά μέσω τρίτου, αποπειράται να προβεί ή προβαίνει σε χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος, ή συμβάλλει καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή προσυνεννοημένου αγώνα είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Το δικαστήριο, κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται επιπρόσθετα, σε περίπτωση που πρόσωπο αποκομίσει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος ως αποτέλεσμα πράξεων διαφθοράς, να εκδώσει διάταγμα δήμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για την επιστροφή ολοκλήρου του ποσού που βεβαιώνεται ως οικονομικό όφελος.
Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ’ αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει θέση αθλητή, προπονητή ή διαιτητή ή την ανάμειξη στη διάπραξη του αδικήματος αθλητή που αγωνίστηκε ή δηλώθηκε να αγωνιστεί στον αγώνα ή σε αθλητικό γεγονός».
Στο άρθρο 12 (Δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού γεγονότος) προβλέπεται:
«Πρόσωπο το οποίο υπόσχεται, προσφέρει ή δίνει σε άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε δώρο ή άλλο όφελος, για το οποίο δεν υπάρχει νομικό έρεισμα, με σκοπό τον επηρεασμό από το τελευταίο ή από τρίτο πρόσωπο, της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.
Πρόσωπο το οποίο ζητά, αποδέχεται ή λαμβάνει δώρο ή άλλο οικονομικό όφελος, για το οποίο δεν υπάρχει νομικό έρεισμα, με σκοπό τον επηρεασμό, από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο, της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.
Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων και επιπρόσθετα απ’ αυτές, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη του, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κατέχει θέση αθλητή ή την ανάμειξή του στη διάπραξη του αδικήματος αθλητή που αγωνίστηκε ή δηλώθηκε να αγωνιστεί σε αθλητικό γεγονός».
Στο άρθρο 13 (Απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες) προβλέπεται:
«Πρόσωπο που κατέχει θέση αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αγώνα στον οποίο αγωνίζεται ή είναι δηλωμένος για να αγωνιστεί ή σε αγώνα πρωταθλήματος της ίδιας κατηγορίας ή πρωταθλήματος κυπέλλου όπου λαμβάνει μέρος αθλητικό σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος που είναι εγγεγραμμένος ως αθλητής ή διατηρεί συμβόλαιο συνεργασίας.
Πρόσωπο που κατέχει διοικητική ή οργανική θέση σε αθλητική ομοσπονδία απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αθλητικό γεγονός οποιασδήποτε κατηγορίας ή διοργάνωσης που διοργανώνεται ή διεξάγεται υπό την ευθύνη, αιγίδα ή εξουσιοδότηση της οικείας του ομοσπονδίας.
Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές».
Επίσης στο νόμο περιέχονται διατάξεις για το Ασυμβίβαστο, για την Παροχή Εμπιστευτικών Πληροφοριών και την Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Σχόλια