Πορίσματα ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο στο Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΓΕΠ) για την περίοδο 1.9.2016-31.8.2017.  Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν:
-Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία σχετικών νομοθετημάτων για την επίλυση του Κυπριακού και για το συντονισμό των υποομάδων, χωρίς στις συμφωνίες που υπογράφηκαν να περιλαμβάνεται χρονοδιάγραμμα σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
-Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί δεν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον αφού προβλέπουν υπερβολικές αμοιβές χωρίς καθορισμένα παραδοτέα.
-Καταχώριση Διεθνών Συμβάσεων και τήρηση σχετικού Μητρώου και από το ΓΕΝ και από το Υπουργείο Εξωτερικών.
-Στελέχωση ΓΕΝ και ΓΕΠ – Μη εγκεκριμένες οργανικές  θέσεις.
Θέματα Προσωπικού:
-Άδειες Ασθενείας – 4 Λειτουργοί για την τριετία 2014- 2016 έλαβαν 166,136,119 και 112 μέρες άδεια ασθενείας, αντίστοιχα.
-Χορήγηση αδειών άνευ απολαβών – χωρίς να τηρούνται οι πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών.
Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Αρχής απεστάλησαν με επιστολές στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στο Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Σχόλια