Τροποποιήσεις στον περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο

Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος 187 (I) του 2017 τροποποιεί τον περί δικαιωμάτων των καταναλωτών Νόμο του 2013, για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ.
Ειδικότερα, το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)·
“Οδηγία (EE) 2015/2302” σημαίνει την Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
“Οδηγία 90/314/ΕΟΚ” σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις∙
“πακέτο” ή “οργανωμένο ταξίδι” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017∙ «ταξιδιώτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017.
Περαιτέρω, η παράγραφος (ζ), του εδαφίου (3), του άρθρου 3 (πεδίο εφαρμογής) του βασικού νόμου και οι αναφορές στον πλαγιότιτλο αυτής αντικαθίστανται από την ακόλουθη παράγραφο (ζ): «(ζ) σχετικά με τα πακέτα, με εξαίρεση το εδάφιο (7) του άρθρου 5, τα εδάφια (2) και (6) του άρθρου 7 και τα άρθρα 18, 20 και 21 τα οποία εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα πακέτα όσον αφορά τους ταξιδιώτες·».
Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018

Σχόλια