Απαρχαιωμένες και χρονοβόρες οι διαδικασίες των ενταλμάτων προστίμων στα Δικαστήρια σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία

Ειδική Έκθεση με θέμα τον Διαχειριστικό έλεγχο Ενταλμάτων Προστίμου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η διαχρονική συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων ενταλμάτων απασχόλησε την Υπηρεσία επανειλημμένα, λόγω του ότι αφενός, σημαντικά ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές προς το ευρύτερο δημόσιο και αφετέρου η μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη απόδοση της Δικαιοσύνης, αφού αυτά αφορούν σε ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο.
Ο έλεγχος που έγινε αποτελείται από τέσσερις Ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα, αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης και παρακολούθησης των ενταλμάτων από τα Δικαστήρια. Λόγω της απουσίας μηχανογράφησης στα Δικαστήρια, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι απαρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες και παρατηρήσεις. Επιγραμματικά αναφέρονται ορισμένες σοβαρές αδυναμίες:
-Αρκετές υποθέσεις καταχωρίζονται με ελλιπή στοιχεία του κατηγορούμενου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στον μετέπειτα εντοπισμό του.
-Μη ικανοποιητική εφαρμογή μέτρων από τα Δικαστήρια για είσπραξη του επιδικασμένου ποσού πριν την έκδοση του εντάλματος.
-Μη ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου από τα Δικαστήρια κατά την έκδοση των ενταλμάτων.
-Η ενδεδειγμένη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των ενταλμάτων από την Αστυνομία και τα Δικαστήρια δεν ακολουθείται πιστά, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναξιόπιστη και να μην μπορούν να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση απώλειας ενός εντάλματος.
Στη δεύτερη Ενότητα, έγινε αξιολόγηση των μηχανισμών εκτέλεσης των ενταλμάτων από την Αστυνομία, και κατατέθηκαν συστάσεις/εισηγήσεις για αύξηση του ρυθμού εκτέλεσης ενταλμάτων με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούν:
-Αποδοτικότητα της εργασίας των Ουλαμών Εκτέλεσης Ενταλμάτων της Αστυνομίας.
-Εντοπίστηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μηχανογραφικών συστημάτων της Αστυνομίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με τις επιδικασμένες οφειλές.
-Μη ικανοποιητικός έλεγχος στα σημεία εσόδου/εξόδου της Δημοκρατίας, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Αστυνομίας και της Τροχαίας.
-Μη ικανοποιητική εκμετάλλευση της δυνατότητας αποκοπής των οφειλόμενων ποσών από τους Δημόσιους Υπαλλήλους μέσω του Γενικού Λογιστηρίου.
Στην Τρίτη ενότητα, αξιολογήθηκε η διαδικασία παροχής αναστολών εκτέλεσης ενταλμάτων από την Νομική Υπηρεσία και προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η Νομική Υπηρεσία δεν είχε όλα ή/και τα ορθά δεδομένα ενώπιον της με αποτέλεσμα να λαμβάνει αποφάσεις με λάθος ή/και παραπλανητικά στοιχεία.
Τέλος, στην τέταρτη Ενότητα αξιολογήθηκαν οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας, όπου εντοπίστηκαν αδυναμίες σχετικές με την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των αποθηκευμένων δεδομένων, οι οποίες δυσχέραιναν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Δείτε αναλυτικά την Έκθεση εδώ

Σχόλια