Τροποποιήσεις προωθούνται στον περί Δικαστηρίων Νόμο

Tροποποιήσεις στο άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων Νόμου (καταφρόνηση δικαστηρίου) προβλέπονται σε σχετικό νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Ειδικότερα, ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 θα τροποποιεί τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 2) 2017 (βασικός νόμος).
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(1) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «την ίδια ημέρα» (πέμπτη γραμμή), και την αντικατάσταση της με τη φράση «το συντομότερο δυνατό από τη μέρα»∙ και
(2) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «την ίδια ημέρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή), και την αντικατάσταση της με τη φράση «το συντομότερο δυνατό από τη μέρα του ορισμού του».
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 44 του βασικού νόμου, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος τόσο στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίζει Δικαστήριο, το οποίο να εκδικάζει το αδίκημα της καταφρόνησης του Δικαστηρίου, όσο και στο Δικαστήριο που θα οριστεί για να μελετήσει το φάκελο που θα τεθεί ενώπιόν του και να προετοιμασθεί κατάλληλα.
Τα εδάφια 4 και 5 του άρθρου 44 όπως έχουν σήμερα:
(4) Της εκδίκασης του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (3) επιλαμβάνεται άλλο δικαστήριο που ορίζει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου την ίδια ημέρα που αποτείνεται γι’ αυτό το σκοπό, δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ειπώθηκαν τα λόγια ή επιδείχθηκε η συμπεριφορά, ή έγινε η πράξη, που κατά το εν λόγω δικαστήριο συνιστούν έλλειψη σεβασμού, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ή σκόπιμη ασέβεια δυνάμει της παραγράφου (ια) του εν λόγω εδαφίου.
(5) Δικαστήριο, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του εδαφίου (4), δύναται να εκδικάσει το αδίκημα, να εκδώσει απόφαση και να επιβάλει ποινή στον πταίστη, την ίδια ημέρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6).

Σχόλια