Νέα έντυπα για Βιομηχανικά Σχέδια: Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιριών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εφόρου Εταιριών έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Παράρτημα Τρίτο – Μέρος Ι) και έχουν τεθεί σε ισχύ, τροποποιήσεις στα έντυπα των Βιομηχανικών Σχεδίων, κατόπιν υπογραφής Διατάγματος από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπως προνοείται από το εδάφιο (7) του άρθρου 14 του βασικού νόμου όπως τροποποιήθηκε στις 7/11/2013.
Βρείτε τα τροποποιημένα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/industrial_docs_gr/industrial_docs_gr?OpenDocument

Σχόλια