Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμου

Ο Νόμος 2 (Ι)/2018 τροποποιεί τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμους του 2014 έως (Aρ. 2) του 2017 (βασικός νόμος).
Ειδικότερα, η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου  (ειδική ρύθμιση για χαμηλοσυνταξιούχους) τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της τρίτης επιφύλαξης αυτής με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από πρόσωπο που είναι χαμηλοσυνταξιούχος ή από μέλος της οικογενειακής μονάδας του προσώπου αυτού μετά την έναρξη της ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ημερομηνία που προηγείται της 31ης Δεκεμβρίου 2019, αυτή θεωρείται ως εμπρόθεσμη με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας και εξετάζεται ως εάν να είχε υποβληθεί την 30ή Νοεμβρίου 2014 και με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου ή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.».

Σχόλια