Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Με νέους κανόνες που θα καταστήσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές φθηνότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες, οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από την πραγματοποίηση πληρωμών διαδικτυακά για αγαθά και υπηρεσίες.
Σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2»), η οποία θα αρχίσει να ισχύει στις 13 Ιανουαρίου 2018, είναι να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρώπη προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζουν με αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη αγορά.
Οι νέοι κανόνες:
-Απαγορεύουν τις πρόσθετες χρεώσεις σε πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.
-Ανοίγουν την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους λογαριασμούς πληρωμών.
-Θεσπίζουν αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών και για την προστασία των οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών.
-Ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της ευθύνης για μη εγκεκριμένες πληρωμές και η θέσπιση άνευ όρων (δηλ. άνευ διευκρινίσεων) δικαιώματος επιστροφής για άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. 
Οι εν λόγω κανόνες θα εφαρμοστούν από τις 13 Ιανουαρίου 2018 με διατάξεις τις οποίες εισήγαγαν τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, να ολοκληρώσουν επειγόντως τη διαδικασία.
Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366/ΕΕ), η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 και συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες το 2015, αποτελεί το πλέον πρόσφατο μέτρο μιας δέσμης νομοθετικών πράξεων που εξέδωσε η ΕΕ με στόχο να προβλεφθούν σύγχρονες, αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες πληρωμών και να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
Η εν λόγω οδηγία ενσωματώνει και καταργεί την οδηγία 2007/64/ΕΚ (οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ή PSD1), στην οποία προβλεπόταν η νομική βάση για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών. Η αναθεωρημένη οδηγία προσαρμόζει τους κανόνες ώστε, αφενός, να καλύπτονται νεοεμφανιζόμενες και καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών, όπως για παράδειγμα οι πληρωμές μέσω διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου, και, αφετέρου, να διασφαλίζεται ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Σχόλια