Δημοσιεύθηκε ο Νόμος περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμος 3(I) του 2018.
Όπως αναφέρεται  στο άρθρο 3 του νέου Νόμου, καθιδρύεται στην Αστυνομία αυτόνομη ειδική υπηρεσία με την ονομασία «Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας» υπαγόμενη επιχειρησιακά ως ορίζεται στο άρθρο 6 και διοικητικά απευθείας στον Αρχηγό.
Οι καθοριζόμενες στο άρθρο 5 αρμοδιότητες ή εξουσίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύονται απευθείας από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον οποίο ορίζει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, και διακρίνονται από τις καθοριζόμενες στο εδάφιο (1) αρμοδιότητες του Αρχηγού της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, η αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
(α) H συλλογή, η καταγραφή, η επεξεργασία, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση και η διερεύνηση πληροφοριών και στοιχείων για θέματα διαφθοράς στην Αστυνομία, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών, ανακρίσεων και εξετάσεων για τη βεβαίωσή τους,
(β) η διερεύνηση, η εξιχνίαση και η δίωξη αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττουν ή/και στα οποία συμμετέχουν ή/και τα οποία ανέχονται ή/και συγκαλύπτουν μέλη της Αστυνομίας,
(γ) η εκπόνηση μελετών, η έκδοση εγκυκλίων και η επεξεργασία εγχειριδίων για σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας,
(δ) η αξιολόγηση των κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς και η υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων για την καταστολή και τον περιορισμό τους: Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν την αποστολή και τις αρμοδιότητες οποιωνδήποτε υπουργείων, αρχών, τμημάτων και υπηρεσιών της Δημοκρατίας.
Στο άρθρο διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις αυτές, δεν επηρεάζουν την αποστολή και τις αρμοδιότητες οποιωνδήποτε υπουργείων, αρχών, τμημάτων και υπηρεσιών της Δημοκρατίας.

Σχόλια