Τοκογλυφία στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο: Πόσο είναι το επιτόκιο αναφοράς

Στο 9,23% υπολόγισε το επιτόκιο αναφοράς η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφορικά με τις πρόνοιες του άρθρου 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου που ρυθμίζει το ποινικό αδίκημα της τοκογλυφίας, όπως προκύπτει από τη σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (αρ.5064/26.1.2018).
Το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου αναφέρει τα εξής:
(1) Πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή οποιουδήποτε δανείου, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει, εισπράττει, χρεώνει, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον οικονομικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες  ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου  «επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το μέσο όρο των ετήσιων επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε εξόδων χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα για καταναλωτικά δάνεια, αυξανόμενο κατά το ήμισυ, με ελάχιστη αύξηση πέντε ποσοστιαίες μονάδες και μέγιστη αύξηση μέχρι δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται ανά τριμηνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία το δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σχόλια