Ανάθεση των "κόκκινων" δανείων από τις Τράπεζες σε τρίτους οργανισμούς: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων

Aνακοίνωση που αφορά στην ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους οργανισμούς, εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Εν’ όψει των ερωτημάτων που συρρέουν τις τελευταίες ημέρες στο Γραφείο μου αναφορικά με επιστολές που αποστέλλουν Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (εφεξής «ΑΠΙ») για την ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων του χαρτοφυλακίου τους σε τρίτους οργανισμούς θα ήθελα να διευκρινίσω τα ακόλουθα:
Για τους σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα και άλλα συμφέροντά τους τα ΑΠΙ νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων του χαρτοφυλακίου τους σε τρίτους οργανισμούς.
Για τους σκοπούς του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν.138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, (εφεξής «ο Νόμος») η εν λόγω ανάθεση της σχετικής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των (πρωτοφειλετών/ εγγυητών /συνδεδεμένων προσώπων) θα πρέπει να γίνεται μέσω γραπτής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(4) του Νόμου.
Στις περιπτώσεις αυτές το αναθέτον ΑΠΙ παραμένει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πιο πάνω προσώπων ενώ ο τρίτος οργανισμός στον οποίον έχει ανατεθεί η σχετική διαχείριση των πιστωτικών διευκολύνσεων και η σχετική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθίσταται ο εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκ μέρους και για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας / ΑΠΙ με βάση τη γραπτή σύμβαση ανάθεσης και υπό τις αυστηρές οδηγίες του για διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
Ο τρίτος οργανισμός στον οποίο πρόκειται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα θεωρείται για τους σκοπούς του Νόμου αποδέκτης των δεδομένων.
Τα πιο πάνω πρόσωπα αφού ενημερωθούν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της εναντίωσης (αντίρρησης) στην εν λόγω κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων προς τον τρίτο οργανισμό με γραπτό αίτημά τους προς τα ΑΠΙ μόνο για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική τους κατάσταση. Τα ΑΠΙ οφείλουν να εξετάσουν το αίτημά τους και να το κάνουν αποδεκτό ή να το απορρίψουν παραθέτοντας τους λόγους γι’αυτό.
Το Γραφείο μου παρακολουθεί στενά το θέμα και όποτε κρίνει σκόπιμο μπορεί να επέμβει, μεταξύ άλλων, με σχετικές οδηγίες και /ή συστάσεις, προς όλους τους εμπλεκόμενους".

Σχόλια