Θέση Λειτουργού Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου με ετήσιο εισόδημα από 32.000 €

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών. (Τίτλος: Λειτουργός Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτικές) με Σύμβαση (τριετές συμβόλαιο με κατ’ έτος ανανέωση). Έδρα: Γραφείο Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Μισθοδοσία: To ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα θα κυμανθεί μεταξύ € 32.000 και € 38.000 (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού) αναλόγως εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές/εισφορές.
Μεταξύ άλλων απαιτείται Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικές,  Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά ή στα ελληνικά) στο email eoc.brussels@ucy.ac.cy μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ. (μεσημέρι) Βρυξελλών.  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Βρυξελλών στο τηλέφωνο +32(0)22802285 ή στο email eoc.brussels@ucy.ac.cy

Σχόλια