Νομική Υπηρεσία: Τί έδειξε ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε Οικονομικό και Κανονιστικό Έλεγχο ή Έλεγχο Συμμόρφωσης στη Νομική Υπηρεσία για το έτος που έληξε στις 31.12.2016.  Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αυτού ήταν τα ακόλουθα: 
-Ελλιπής ενημέρωση του μητρώου καθυστερημένων εσόδων και μη έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των καθυστερημένων εσόδων.
-Καταβολή αποζημιώσεων και έξοδα αγωγών από το Πάγιο Ταμείο αντί από τους Προϋπολογισμούς των Υπουργείων/Τμημάτων.
-Μίσθωση υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων από το 2012 και εντεύθεν με εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή/και Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά χωρίς να εφαρμόζονται οι πρόνοιες σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου.
-Μη θεσμοθέτηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους ποινικούς ανακριτές που διορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα.
-Σημαντική αύξηση στη δαπάνη για την μίσθωση εμπειρογνωμόνων για διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την Οικονομία.
-Μη φυσική καταμέτρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης και μη υποβολή πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και  βιβλίων της βιβλιοθήκης στο Γενικό Λογιστήριο και στην Υπηρεσία μας.
-Αδυναμία επιβεβαίωσης της ορθότητας των εργάσιμων ωρών που δηλώνονται από τους ίδιους τους ποινικούς ανακριτές και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.
-Καταβολή επιδικασθέντων εξόδων στους δικηγόρους των αιτητών, αντί στους ίδιους τους αιτητές σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.
-Μη καταγραφή του χρόνου προσέλευσης των Δικηγόρων της Δημοκρατίας στην εργασία τους και αποχώρησης τους από αυτήν.
Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, απεστάλησαν με επιστολές στη Νομική Υπηρεσία για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Σχόλια