Τροποποίηση στο Νόμο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης: Τί προβλέπεται για τις σχολικές επετείους

Μετά τη, σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Συντάγματος, Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 1/2017, στις 5 Φεβρουαρίου 2018, οι διατάξεις του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2017, που δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικές, εκδίδονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Συγκεκριμένα, ο Νόμος 6(Ι) του 2018 τροποποιεί τους περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμους του 1961 εως 2017. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α:
«Ειδική διάταξη. 11Α. Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθορίζουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
(α) Σχολικές αργίες. 
(β) Καθιερωμένους σχολικούς εορτασμούς για τους οποίους μπορεί να διατεθούν μέχρι δύο διδακτικές περίοδοι. 
(γ) Επετείους για τις οποίες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και για τις οποίες μπορεί να διατίθεται μία μόνο διδακτική περίοδος: 
Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, αρμοδιότητα για τον καθορισμό των σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Γνωμάτευση του Ανώτατου Δικαστηρίου (πλειοψηφία) το άρθρο 2 του υπό αναφορά Νόμου, με το οποίο προστίθεται το νέο άρθρο 11Α στο βασικό Νόμο, είναι συνταγματικό και δεν προσκρούει στην αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών ή τα Άρθρα 61, 87 και 179 του Συντάγματος, εκτός από την τελευταία φράση της επιφύλαξης του, η οποία προνοεί τα εξής:  «.κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού», η οποία είναι αντισυνταγματική. 

Σχόλια