Αίτηση διαγραφής κλητηρίου εντάλματος βάσει ισχυρισμού ότι η ενάγουσα τράπεζα ήταν μη υπαρκτό νομικό πρόσωπο

Aίτηση διαγραφής του κλητήριου εντάλματος της αγωγής υπέβαλαν εναγόμενοι υποστηρίζοντας ότι η ενάγουσα τράπεζα δεν είναι υπαρκτό νομικό πρόσωπο και δεν νομιμοποιείται στην έγερση αγωγής εναντίον τους.
Συγκεκριμένα, με την αγωγή, η Ενάγουσα διεκδικούσε από τους Εναγόμενους μεταξύ άλλων, το ποσό των €10.990,42, πλέον τόκους, δυνάμει έγγραφης συμφωνίας ενοικιαγορας. Οι Εναγόμενοι καταχώρησαν αίτηση, βασιζόμενη στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, Δ.2 θ.3, Δ.27 θθ.1 και 3, Δ.48 θθ. 1, 2, 3 και 9(ο),  με την οποία ζητούσαν την έκδοση Διατάγματος με το οποίο να διατάσσεται η διαγραφή του κλητηρίου εντάλματος της αγωγής και της Έκθεσης Απαίτησης.
Ειδικότερα, υποστήριζαν ότι στον Έφορο Εταιρειών δεν υπάρχει εγγεγραμμένη εταιρεία με την ονομασία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», αλλά «BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD» και συνεπώς, η Ενάγουσα είναι μη υπαρκτό νομικό πρόσωπο και δεν νομιμοποιείται στην έγερση της αγωγής.
Από την άλλη πλευρά, η Ενάγουσα υποστήριξε ότι είναι Τράπεζα δεόντως εγγεγραμμένη και αδειοδοτημένη και ότι από την ίδρυσή της εμπορευόταν και αναγνωριζόταν τόσο με το όνομά της στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λεμεσού στην ενδιάμεση απόφασή του, ημερομηνίας 2.2.2018, αναφέρει ότι «μελέτη της σχετικής νομολογίας καταδεικνύει ότι όταν ένας διάδικος πιστεύει ότι έχει εγερθεί εναντίον του αγωγή από ανύπαρκτο πρόσωπο ή στην προκειμένη περίπτωση από ανύπαρκτη νομική οντότητα, παρέχεται από τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, και συγκεκριμένα η Δ.27 θ.3, διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο διάδικος έχει τη δυνατότητα να προβάλει τον ισχυρισμό του και να ζητήσει τη διαγραφή της αγωγής (C. Ataliotis Niche Advertising Ltd v. Αντώνης Ανδρέου, Πολιτική Έφεση Αρ. 365/14, ημερ. 28/3/16, Αλωνεύτης ν. Alpha Bank (2003) 1 Α.Α.Δ. 990, Sartas Importers-Distributors v. Ανδρέα Μαρουλλή (2003) 1 Α.Α.Δ. 1446). 
Όπως αναφέρθηκε στην απόφαση Lioufis and Co Ltd v. Ανδρονίκου (1996) 1 Α.Α.Δ. 773, η εξέταση ύπαρξης του ενάγοντα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αντιδικίας μέσω των δικογράφων.  Το μέσο αμφισβήτησης είναι η αίτηση για διαγραφή της αγωγής στη βάση της Δ.27 θ.3 (Ανδρονίκου κ.α. ν. Επιτροπής του Σχεδίου Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπάλληλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενούς τους, Πολιτική Έφεση Αρ. 168/2010, ημερ. 24/2/2016, Annual Practice 1952, σελ. 421)».
Παρά το γεγονός ωστόσο ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι οι Εναγόμενοι χρησιμοποίησαν το ορθό ένδικο μέσο για να αμφισβητήσουν την ύπαρξη της Ενάγουσας, δέχτηκε ότι η τελευταία είναι υπαρκτό νομικό πρόσωπο.
Όπως σημειώνει το Δικαστήριο, το όνομα της εταιρείας στα ελληνικά, όπως αυτό αναγράφεται σε Ειδικό Ψήφισμα, ημερ, 19/5/04, περιέχεται σε αριθμό Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί κατά διαστήματα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επίσης ο Έφορος Εταιρειών με επιστολή του προς την Ενάγουσα, βεβαιώνει ότι η επίσημη εγγραφή της είναι BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD.  Ωστόσο, οποιεσδήποτε καταχωρήσεις γίνονται με την ελληνική ονομασία, ήτοι ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ γίνονται δεκτές από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.  Επίσης, βεβαιώνει ότι «καθόσον αφορά το Τμήμα, η επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ανταποκρίνεται και αναφέρεται στην [BANK OF CYPRUSPUBLIC COMPANY LTD]». Βεβαιώνεται δηλαδή ότι η ελληνική και η αγγλική ονομασία αναφέρονται στο ίδιο (εγγεγραμμένο) νομικό πρόσωπο. Μάλιστα σημειώνει το Δικαστήριο ότι η επιστολή του Εφόρου, ως έγγραφο που υπογράφεται και εκδίδεται από αυτόν, γίνεται δεκτό ως μαρτυρία χωρίς άλλη απόδειξη (άρθρο 386 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113).
Διαπιστώθηκε επομένως από το Δικαστήριο ότι  το όνομα της Ενάγουσας, όπως αυτό αναγράφεται στον τίτλο της αγωγής, αφορά την εγγεγραμμένη εταιρεία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, και όχι ανύπαρκτο νομικό πρόσωπο.  Κατόπιν αυτού, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των εναγομένων. (δημοσίευση απόφασης: cylaw.org)
Συνεχής νομική και δικαστική ενημέρωση κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια