Έφεση κατά απόφασης του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων: Τί αλλάζει στον περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικό Κανονισμό

Ο περί Ενοικιοστασίου Τροποποιητικός (Αρ.1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2018 τροποποιεί τους περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 1983 και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 14, ο οποίος καταργείται και αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:
«14.Έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου-
(α) Απόφαση του Δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.
(β) Η Ειδοποίηση Έφεσης καταχωρείται στον Τύπο 28 ως προνοείται από τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, Διαταγή 35 θεσμός 3 και δύναται να καταχωριστεί εντός 42 ημερών από της έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μαζί με πιστό αντίγραφο της απόφασης ή του διατάγματος το οποίο εφεσιβάλλεται.
(γ) Οι πρόνοιες της Διαταγής 34 θεσμοί 4, 5, 6, 7(1), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 και 32 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στην περίπτωση Έφεσης από αποφάσεις και διατάγματα του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων».
Η προηγούμενη διατύπωση του Κανονισμού 14 είχε ως εξής:
14.(α) Απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση με υπόμνημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του Νόμου.
(β) Αίτηση για τη σύνταξη του υπομνήματος υποβάλλεται κατά τον Τύπο 5 του Παραρτήματος. Η αίτηση προσδιορίζει επακριβώς το εγειρόμενο νομικό σημείο.
(γ) Αίτηση για παραπομπή νομικού σημείου καταχωρίζεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και αντίγραφο της δίδεται σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα εντός 7 ημερών να εκθέσει τις απόψεις του στο Δικαστήριο σχετικά με τη σύνταξη του υπομνήματος.
(δ) Μετά την έκδοση της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστηρίου σε νομικό σημείο που έχει παραπεμφθεί, αντίγραφο της αποφάσεως αποστέλλεται στο Δικαστήριο το ταχύτερο δυνατό για συμμόρφωση με αυτή.
Ο νέος Κανονισμός 14 ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ήτοι από την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.
Kάντε like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ για συνεχή νομική & δικαστική ενημέρωση

Σχόλια