Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από ΚΕΠΕΥ


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ). Οι πληροφορίες και τα έντυπα του εν λόγω διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/el-GR/cysec/tenders/ Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 30/3/2018. 


Σχόλια