Τροποποιήσεις στον περί Φυλακών Νόμο: Τί αλλάζει στο αίτημα αποφυλάκισης και στις συντρέχουσες ποινές


Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος 42 (I) του 2018 τροποποιεί τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 έως 2016 («ο βασικός νόμος») και ειδικότερα:
Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου (Δικαίωμα κρατουμένων υποβολής αιτήματος για επ’ αδεία αποφυλάκιση, εξουσία του Συμβουλίου να εξετάζει αιτήματα και να θέτει όρους και περιορισμούς) τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: «Νοείται ότι, το αναφερόμενο στο παρόν εδάφιο γραπτό αίτημα δύναται να υποβληθεί στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την έκτιση του ημίσεος της ποινής φυλάκισης του κρατουμένου.»·
(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: «Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό του ημίσεος της ποινής που επέβαλε το Δικαστήριο στον κρατούμενο λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ποινής που έχει εξασφαλίσει και αναμένεται να εξασφαλίσει επί του συνόλου της ποινής λόγω επίδειξης καλής διαγωγής και εργατικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, καθώς και η μείωση ή αναστολή ή μετατροπή της ποινής που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 53 του Συντάγματος.»· και
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):
«(7) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης, αμέσως μετά την παραλαβή του γραπτού αιτήματος κρατουμένου για την υπό όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία, ενημερώνει γραπτώς τον κρατούμενο για την παραλαβή του».
Η νέα διατύπωση του αρ.14Α εδ.1 έχει ως εξής (με έντονη γραφή η προσθήκη):
14Α(1) Κρατούμενος που έχει εκτίσει το ήμισυ της ποινής φυλάκισής του η οποία υπερβαίνει τα δύο έτη ή που καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας φυλάκισης και έχει εκτίσει τουλάχιστον δώδεκα έτη της ποινής, δικαιούται να υποβάλει απευθείας στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης γραπτό αίτημα για την υπό όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία, για συνέχιση της έκτισης της ποινής του για το εναπομένον μέρος αυτής εκτός των Φυλακών:
Νοείται ότι, το αναφερόμενο στο παρόν εδάφιο γραπτό αίτημα δύναται να υποβληθεί στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την έκτιση του ημίσεος της ποινής φυλάκισης του κρατουμένου.
Η νέα διατύπωση του αρ.14Α εδ.5 έχει ως εξής(με έντονη γραφή η προσθήκη) :
(5)  Για τους σκοπούς υποβολής αιτήματος για υπό όρους αποφυλάκιση επ’ αδεία δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14Β το ήμισυ της ποινής φυλάκισης που ο κρατούμενος πρέπει να έχει εκτίσει για να δικαιούται να υποβάλει αίτημα, είναι το ήμισυ της ποινής που του επέβαλε το Δικαστήριο:
Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό του ημίσεος της ποινής που επέβαλε το Δικαστήριο στον κρατούμενο λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ποινής που έχει εξασφαλίσει και αναμένεται να εξασφαλίσει επί του συνόλου της ποινής λόγω επίδειξης καλής διαγωγής και εργατικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, καθώς και η μείωση ή αναστολή ή μετατροπή της ποινής που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 53 του Συντάγματος.
Περαιτέρω, το άρθρο 14Β του βασικού νόμου (Διατάξεις σε σχέση με διαδοχικές και συντρέχουσες ποινές)  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Κατά τον υπολογισμό του ημίσεος της συνολικής διάρκειας των ποινών που τρέχουν διαδοχικά ή συντρέχουν, για σκοπούς των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) λαμβάνεται υπόψη η μείωση της συνολικής διάρκειας των ποινών του κρατουμένου που τρέχουν διαδοχικά ή της μεγαλύτερης σε διάρκεια ποινής από τις ποινές που συντρέχουν, που ο κρατούμενος έχει εξασφαλίσει και αναμένεται να εξασφαλίσει επί του συνόλου των ποινών ή της ποινής, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω επίδειξης καλής διαγωγής και εργατικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, καθώς και η μείωση ή αναστολή ή μετατροπή της ποινής που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 53 του Συντάγματος».

Σχόλια