Προειδοποιήσεις στην Κύπρο για ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος


Προειδοποιήσεις στην Κύπρο για ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο (μαζί με την Ιρλανδία, και την Ισπανία) να προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία, ώστε να λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2014/52/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων για τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα διενεργείται πριν από την έγκρισή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 3 παραπάνω κρατών μελών τον Ιούλιο του 2017. Οι διατάξεις που λείπουν δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί πλήρως στα αντίστοιχα εθνικά δίκαια, επειδή η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων βρίσκεται στο στάδιο της αναθεώρησης. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένες γνώμες. Εάν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Περαιτέρω, ηΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο και στη Λιθουανία, επειδή δεν εξασφάλισαν την επαρκή προστασία των αυτοχθόνων ειδών και οικοτόπων, ορίζοντας περιοχές προστασίας της φύσης. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους οικοτόπους και οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά), τα κράτη μέλη συμφώνησαν να συμβάλουν στη σύσταση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, ορίζοντας τους πλέον κατάλληλους τόπους, σε εθνικό επίπεδο, ως ζώνες ειδικής προστασίας («ΖΕΠ» σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά) και προτείνοντας στην Επιτροπή επαρκείς τόπους κοινοτικής σημασίας («ΤΚΣ» σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους). Αμφότερες οι χώρες δεν έχουν υποβάλει εξαντλητικό κατάλογο των ΤΚΣ, και οι προτεινόμενοι ΤΚΣ δεν καλύπτουν επαρκώς τα διάφορα είδη οικοτόπων και τα είδη που χρειάζονται προστασία. Επιπλέον, η Κύπρος δεν έχει ορίσει επαρκή αριθμό υπεράκτιων ΖΕΠ. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον προειδοποιητική επιστολή. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. (europa.eu)

Σχόλια