Ο Περί της Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018: Σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νομοσχεδίου


Στο πλαίσιο ενοποίησης και κωδικοποίησης συγκεκριμένων νομοθεσιών, που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Εντεταλμένης Υπηρεσίας με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών, καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί της Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018».
Την σχετική επιστολή για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Το προσχέδιο νομοσχεδίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Τυχόν απόψεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2018 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, Λευκωσία ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στην κα. Έλενα Παπαχριστοφόρου, τηλ. 22200922/22200900.
Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. (consumer.gov.cy)

Σχόλια