Τρεις (3) κενές θέσεις Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας


To Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει 3 κενές θέσεις Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2018.
Οι δικηγόροι που ενδιαφέρονται για τις εν λόγω θέσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το βιογραφικό πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και να αναφέρεται σε αυτό ο αριθμός μητρώου του δικηγόρου.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.
Οι υποψήφιοι για διορισμό μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Στην ανακοίνωση γίνεται παραπομπή στις σχετικές με τα προσόντα διορισμού πρόνοιες των Νόμων Ν.73(Ι)/2018 και Ν.14/60. (cylegalnews.com)

Σχόλια