Θέση Νομικού Συμβούλου στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό


Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να αναλάβει τη θέση του «Νομικού Συμβούλου», στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αντικείμενο: Labour Market Integration for Migrants). Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Λευκωσία και έχει διάρκεια 10 μήνες.
Καθήκοντα
• Παροχή Νομικής υποστήριξης σε θέματα εργασιακού και μεταναστευτικού δικαίου για συμμετέχοντες προγράμματος. 
• Παροχή Νομικής εκπροσώπησης και γνωματεύσεων.
• Ενεργός συμμετοχή σε διεξαγωγή ενημερωτικών εργαστηρίων
• Άλλα καθήκοντα που θα ανατίθενται από τη Διεύθυνση.
Προσόντα
• Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου Νομικής.
• Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος. 
• Εξαιρετική γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες.
• Γνώση εργασιακού και μεταναστευτικού Δίκαιου. 
• Καλή κατανόηση Μεταναστευτικών θεμάτων και διαπολιτισμικές ικανότητες  
• Εμπειρία δύο χρόνων σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
• Εμπειρία με Ευρωπαϊκά προγράμματα επιθυμητή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα με συνοδευτική επιστολή και αναφορά στη συγκεκριμένη θέση στο email: executive.support@redcross.org.cy ή στη διεύθυνση Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018. (http://www.redcross.org.cy)

Σχόλια