Αλλαγές στον περί Εταιριών Νόμο: Προσθήκη του όρου και ορισμού "Χρέος προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης"


Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 83(Ι) του 2018 τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο (βασικό νόμο) και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 (ερμηνεία), 202ΚΕ (επιβεβαίωση προτάσεων στο κεφάλαιο Διορισμός Εξεταστή), 202 ΚΖ (διατάξεις αναφορικά με εγγυήσεις και εκτίμηση της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση στο κεφάλαιο Διορισμός Εξεταστή) και 202 ΚΘ (παύση προστασίας εταιρείας και τερματισμός διορισμού εξεταστή στο κεφάλαιο Διορισμός Εξεταστή).
Ειδικότερα:
-Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού του:
«“χρέος προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης” σημαίνει:
(α) οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που προκύπτει από φόρο, τέλος ή άλλη χρέωση παρόμοιας φύσης ή δικαιώματα οφειλόμενα ή καταβλητέα στη Δημοκρατία∙
(β) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και
(γ) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών».
-Το άρθρο 202ΚΕ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, δεν εφαρμόζεται και δεν λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα πληρωμής χρέους προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 300.».
-Το άρθρο 202ΚΖ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (12) αυτού και την αντικατάσταση, στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου της υποπαραγράφου (ii), της άνω και κάτω τελείας, με τελεία· και
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (13) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(13) Οι διατάξεις του εδαφίου (12) έχουν εφαρμογή μόνο σε σχέση με συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού το οποίο καταρτίζεται για σκοπούς αναδιάρθρωσης χρεών για τα οποία συνήφθησαν συμβάσεις εγγύησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και εφαρμόζονται καθ᾽ όλη τη διάρκεια της περιόδου καταβολής των καθορισμένων μηνιαίων δόσεων η οποία άρχισε κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.»
-Το άρθρο 202ΚΘ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Παύση προστασίας εταιρείας και τερματισμός διορισμού εξεταστή, καθώς και τερματισμός προστασίας σε εταιρεία που καθυστερεί πληρωμές, ενώ λαμβάνει κρατική χορηγία.»· και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, σε περίπτωση που εταιρεία η οποία λαμβάνει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών της παρουσιάσει καθυστέρηση στις πληρωμές της προς οποιονδήποτε πιστωτή για περίοδο τριών (3) μηνών, τερματίζεται οποιαδήποτε προστασία από τους πιστωτές της, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο νόμο, και υπόκειται σε μέτρα εκτέλεσης από τους πιστωτές για είσπραξη των χρεών της.
(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), εταιρεία θεωρείται ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στις πληρωμές της για περίοδο τριών (3) μηνών, σε οποιαδήποτε ημερομηνία, εάν κατά την αρχή της περιόδου των τριών (3) μηνών η οποία λήγει αμέσως πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μία ή περισσότερες πληρωμές σε σχέση με το χρέος καθίστανται απαιτητές από την εταιρεία.». (cylegalnews.com/mof.gov.cy)

Σχόλια