Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Βαρύτερες οι ποινές για το αδίκημα του εμπρησμού


Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 108 (Ι) του 2018 τροποποιεί τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (βασικός νόμος) και ειδικότερα τα άρθρα 315 (εμπρησμός), 316 (απόπειρα εμπρησμού), 317 (φωτιά σε εσοδείες και φυτείες) και 318 (απόπειρα φωτιάς σε καλλιέργειες, κλπ.).
Ειδικότερα, το άρθρο 315 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος αυτού της τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «στην περίπτωση του κακουργήματος που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) και σε φυλάκιση είκοσι χρόνων στην περίπτωση του κακουργήματος που προβλέπεται στην παράγραφο (γ).»
Η νέα μορφή του άρθρου 315 έχει ως εξής (με έντονη γραφή η προσθήκη):
315. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά-
(α) σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, κτίριο ή οικοδομή, αποπερατωμένο ή όχι ή
(β) σε οποιοδήποτε σκάφος, αποπερατωμένο ή όχι ή
(γ) σε δάσος το οποίο ανήκει σε ιδιώτες ή στην κυβέρνηση ή τελεί υπό την προστασία, τον έλεγχο ή τη διαχείριση της κυβέρνησης· ή
(δ) σε μεταλλείο ή στο χώρο εξόρυξης, στις εγκαταστάσεις ή συσκευές μεταλλείου,
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων, στην περίπτωση του κακουργήματος που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) και σε φυλάκιση είκοσι χρόνων στην περίπτωση του κακουργήματος που προβλέπεται στην παράγραφο (γ).
Το άρθρο 316 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος αυτού της τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, του κόμματος και της φράσης «, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 315 για την οποία υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.»
Η νέα μορφή του άρθρου 316 έχει ως εξής (με έντονη γραφή η προσθήκη):
316. Όποιος-
(α) αποπειράται παράνομα να θέσει φωτιά σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 315 ή
(β) εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά σε πράγμα που είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται πιθανή η μετάδοση της φωτιάς από αυτό σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 315,
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 315 για την οποία υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.
Το άρθρο 317 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «επτά χρόνων» (δέκατη και ενδέκατη γραμμή) με τις λέξεις «δεκατεσσάρων χρόνων».
Η νέα μορφή του άρθρου 317 έχει ως εξής (με έντονη γραφή η προσθήκη):
317. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά-
(α) σε φυτεία δημητριακών, σιτηρών ή καλλιεργημένων φυτικών προϊόντων, κομμένων ή όχι ή
(β) σε φυτεία σανού ή χλόης υπό καλλιέργεια, φυτευμένα εκ φύσεως ή όχι, κομμένων ή όχι ή
(γ) σε δένδρα που δεν είναι κομμένα, δενδρύλια ή θάμνους, υπό καλλιέργεια φυτευμένα εκ φύσεως ή όχι
(δ) σε σωρό δημητριακών, σιτηρών, σανού, άχυρου ή καλλιεργημένων φυτικών προϊόντων ή ορυκτής ή φυτικής καύσιμης ύλης,
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.
Το άρθρο 318 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «τριών χρόνων» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «έξι χρόνων».
Η νέα μορφή του άρθρου 318 έχει ως εξής (με έντονη γραφή η προσθήκη):
318. Όποιος-
(α) αποπειράται παράνομα να θέσει φωτιά σε οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 317 ή
(β) εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά σε πράγμα που είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πιθανή η μετάδοση της φωτιάς από αυτό σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 317,
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι χρόνων.

Σχόλια