Οδηγία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων για το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων που αφορούν στην υγεία


Οδηγία για το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων που αφορούν στην υγεία εκδόθηκε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(1)(ι) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001.
Υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία συλλέγουν και γενικά επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου, πελατειακής και/ή συμβατικής σχέσης και/ή για άλλους συναφείς σκοπούς όπως μπορεί να είναι:  
-η παροχή υπηρεσιών και παροχών δημόσιας υγείας
-η προληπτική ή επαγγελματική ιατρική
-η εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία των εργαζομένων
-η ιατρική διάγνωση και/ή φροντίδα
-η παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας
-η διαχείριση υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του ημεδαπού δικαίου  
-η εκτέλεση σύμβασης με επαγγελματία στον τομέα της υγείας
-η συμμόρφωση προς νομική υποχρέωση ή λόγω εκπλήρωσης  καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
Η καταχώρηση δεδομένων από υπεύθυνο επεξεργασίας και/ή εκτελούντα την επεξεργασία που αφορούν στην υγεία των υποκειμένων των δεδομένων σε σύστημα αρχειοθέτησης εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Δείτε την εδώ την Οδηγία 
(dataprotection.gov.cy)

Σχόλια