Τροποποιήσεις στον περί Πτώχευσης Νόμο: Τί αλλάζει στην μεταχείριση των εγγυητών στη διαδικασία της πτώχευσης


Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος 90 (Ι) του 2018 τροποποιεί τον περί Πτώχευσης Νόμο (βασικός νόμος) και ειδικότερα το άρθρο 37Β που αναφέρεται στη Μεταχείριση εγγυητών στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης.
Ειδικότερα, το άρθρο 37Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (8) αυτού και την αντικατάσταση, στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου της υποπαραγράφου (ii), της άνω και κάτω τελείας, με τελεία· και
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(9) Οι διατάξεις του εδαφίου (8) εφαρμόζονται μόνο για χρέη για τα οποία συνήφθησαν συμβάσεις εγγύησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και η εφαρμογή τους ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου καταβολής των καθορισμένων μηνιαίων δόσεων η οποία άρχισε κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015.»
Ειδικότερα το άρθρο 8(α) είχε ως εξής (με έντονη γραφή η επιφύλαξη που διαγράφεται):
(8)(α) Οι εγγυητές δύνανται να καταβάλλουν ποσά μηνιαίως σε σχέση με την ευθύνη τους που απορρέει από την εν λόγω εγγύηση, και κανένας εγγυητής δεν καταβάλλει ποσό το οποίο ξεπερνά το ποσό που απομένει μετά από αφαίρεση από το μηνιαίο εισόδημα τους, του συνόλου των:
(ί) Λογικών εξόδων διαβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρώμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου· και
(ίί) το σύνολο των μηνιαίων δόσεων που ο ίδιος ο εγγυητής υποχρεούται να καταβάλλει σε σχέση με τις δικές του υποχρεώσεις κατά την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης:
Νοείται ότι, η υποπαράγραφος (ίί) εφαρμόζεται μόνο σε όσες εγγυήσεις υφίσταντο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015·
Το εδάφιο 9 είχε ως εξής:
(9) Οι διατάξεις του εδαφίου (8) ισχύουν μόνο για περίοδο έξι (6) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 και θα έχουν εφαρμογή μόνο σε σχέση με χρέη για τα οποία συνάφθηκαν συμβάσεις εγγύησης πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου συνεχίζουν να ισχύουν για τη συνολική χρονική διάρκεια μηναίων δόσεων, η καταβολή των οποίων άρχισε εντός των έξι (6)  ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, ανεξάρτητα εάν η συνολική χρονική διάρκεια των μηνιαίων δόσεων ξεπερνά τη σχετική περίοδο των έξι (6) ετών.

Σχόλια