Προσθήκη νέου άρθρου στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο


Ο Νόμος 71(Ι) του 2018 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6.7.2018 τροποποιεί τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (βασικός νόμος).
Ειδικότερα ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 75 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
«75Α-Γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας.
Οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιοδήποτε διάταγμα ή απόφαση Δικαστηρίου αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, γνωστοποιούνται από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.». 

Σχόλια