Αλλαγές στον περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμο: Υποχρέωση ενημέρωσης συλληφθέντος προσώπου για το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης


Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος 111(Ι) του 2018 τροποποιεί τους περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμους του 2005 έως 2017 (που βασικός νόμος) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (τίτλος του νόμου), 3 (δικαίωμα ενημέρωσης και επικοινωνίας με δικηγόρο και συγγενείς) και 37 (έκταση εφαρμογής του νόμου).
Όπως αναφέρεται στο προοίμιο, οι τροποποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας».
Oι αλλαγές είναι οι εξής:
Τροποποίηση του άρθρου 1 του βασικού νόμου.
2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση».
Ο νέος τίτλος του νόμου είναι: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων Υπόπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση  Νόμος του 2005.
Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.
3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε1): «(ε1) το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης, ως το δικαίωμα αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3Γ του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 3 εδάφιο (1) έχει ως εξής (με έντονη γραφή οι προσθήκες):
3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται από μέλος της Αστυνομίας, πληροφορείται αμέσως μετά τη σύλληψή του και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε γλώσσα που είναι κατανοητή σε αυτό για-
(α) τους λόγους της σύλληψης ή κράτησής του καθώς και για την αξιόποινη πράξη την οποία φέρεται ή κατηγορείται ότι διέπραξε,
(β) το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο,
(γ) τυχόν δικαίωμα για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή τέτοιας αρωγής,
(δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης,
(ε) το δικαίωμα σιωπής,
(ε1) το  δικαίωμα  της μη αυτοενοχοποίησης, ως το δικαίωμα αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3Γ του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,
(στ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), για τα δικαιώματα που προβλέπονται στο εδάφιο (2),
(ζ) το χώρο κράτησής ή προτιθέμενης κράτησής του:
Νοείται ότι, η ενημέρωση που παρέχεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου γίνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών συλληφθέντων, τα οποία αποτελούν ευάλωτα πρόσωπα.
Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.
4. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης «Σε» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «τηρουμένων των αναλογιών, σε»· και
(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) αυτού, πριν από τη λέξη «σε» (πρώτη γραμμή), της φράσης «τηρουμένων των αναλογιών,».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 37 έχει ως εξής (με έντονη γραφή οι αλλαγές):
37.  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης:
(α) όταν η σύλληψη γίνεται από πρόσωπο άλλο από μέλος της Αστυνομίας το οποίο  είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με νόμο να ασκεί εξουσίες σύλληψης προσώπων,
(β) σε κρατούμενο σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 ο οποίος συνελήφθη από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και σε συγγενικά αυτού πρόσωπα,
(γ) τηρουμένων των αναλογιών, σε πρόσωπο που ενώ αρχικά δεν είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του από την Αστυνομία Κύπρου ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο, καθίσταται ύποπτος ή κατηγορούμενος,
(δ) τηρουμένων των αναλογιών, σε οποιοδήποτε πρόσωπο καλείται από τον ανακριτή ως ύποπτος ή κατηγορούμενος για την τέλεση αξιόποινης πράξης, με σκοπό την ανάκριση και τη λήψη κατάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.
[cylegalnews.com]
Mόνο στο Cylegalnews.com: Δείτε ΕΔΩ την πρόσφατη Νομοθεσία με όλες τις αλλαγές στους βασικότερους νόμους

Σχόλια