Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή δυνάμει του άρθρου 12 (εδάφιο 4) του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, με τον οποίο εναρμονίστηκε η εσωτερική νομοθεσία με τις Οδηγίες 76/207/ΕΟΚ, 97/80/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ.
Ο Κώδικας Πρακτικής έχει σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης. Αφορά όλους τους/τις εργαζόμενους/ες στη δημόσια υπηρεσία περιλαμβανομένων των μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων, των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, των ωρομίσθιων και εργαζόμενων με συμβόλαια/συμβάσεις.
Ο «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης» είναι μέτρο αναγκαίο δυνάμει του Ν. 205(Ι)/2002 και του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και Κανονισμών αναφορικά με πειθαρχικά αδικήματα και ταυτόχρονα χρήσιμο τόσο για τους εργαζόμενους στη δημόσια υπηρεσία, όσο και για την κάθε αρμόδια αρχή στις κοινές/συλλογικές προσπάθειες για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία και την επιτυχή εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Σχόλια