Διαβούλευση επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται του θεσμού της διαμεσολάβησης


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έθεσε προς διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο διάφορα θέματα που άπτονται της διαμεσολάβησης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Το Υπουργείο ανάθεσε σε εμπειρογνώμονες τη διεξαγωγή μελέτης επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται του θεσμού της διαμεσολάβησης, τα οποία πρωτίστως αφορούν στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών από τους διαμεσολαβητές, αλλά και στην ενημέρωση του κοινού για το θεσμό της διαμεσολάβησης και την πρόσβαση στους διαμεσολαβητές. Η μελέτη περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση.
Το Υπουργείο παρέθεσε σημείωμα σε σχέση με τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η μελέτη, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και τα κύρια συμπεράσματα της, ως επίσης ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012).
Στο σημείωμα αναλύονται συνοπτικά τα ακόλουθα θέματα:
(α) Συγκριτική επισκόπηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη·
(β) Είδη της διαμεσολάβησης τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στην Κύπρο·
(γ) Τρόποι αναβάθμισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης·
(δ) Τρόποι διάχυσης της ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση στο ευρύ κοινό·
(ε) Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με τα θέματα που καταγράφονται στο σημείωμα, το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgregoriou@mjpo.gov.cy. 

Σχόλια