Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο: Ποιό πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου θεωρείται ως πτυχίο Νομικής


Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4(δ)(iv) του Περί Δικηγόρων Νόμου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ. 5108, 24.8.2018). Η Γνωστοποίηση έχει ως εξής:
«Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4(δ)(iv) του περί Δικηγόρων Νόμου έχει καθορίσει ότι το Πτυχίο “Bachelor of Arts in Law and Business Administration” του University of Kent, στην Αγγλία, θεωρείται ως πτυχίο νομικής για τους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 (δ) (iv) του Περί Δικηγόρων Νόμου (κεφ.2), «κάθε πρόσωπo θα δικαιoύται vα λάβει από τo Νoμικό Συμβoύλιo πιστoπoιητικό ότι δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς αv ικαvoπoιήσει τo Νoμικό Συμβoύλιo-….(δ) ότι κατέχει oπoιoδήπoτε από τα ακόλoυθα πρoσόvτα, δηλαδή….(iv) είvαι κάτoχoς τέτoιoυ πτυχίoυ ή διπλώματoς Νoμικής, τo oπoίo απoκτήθηκε με άλλo τρόπo ή με αλληλoγραφία, oπoιoυδήπoτε άλλoυ Παvεπιστημίoυ ή Iδρύματoς, ως τo Νoμικό Συμβoύλιo δύvαται από καιρό σε καιρό vα καθoρίσει με γvωστoπoίηση πoυ δημoσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας».

Σχόλια