Έκθεση Αιτίασης στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) για πιθανή παράβαση του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης εναντίον του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου («ΘΟΚ»), αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) του παραπάνω Νόμου και του κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτίασης.
Η προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη μετά από καταγγελία του Θεάτρου Ένα.
Η πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση, εστιάζεται σε παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου από μέρους του ΘΟΚ, καθώς λόγω της διττής του ιδιότητας, ως αρμόδιου για την παροχή/διανομή χορηγιών προς τα ελεύθερα θέατρα και ταυτόχρονα της δραστηριοποίησης του ως θεατρικός οργανισμός εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα του θέση. Αυτό διότι είναι σε θέση να επιλέγει, μέσω των χορηγήσεων που αποφασίζει να παρέχει ο ίδιος, το βαθμό της οικονομικής ισχύος των άμεσων ανταγωνιστών του στην αγορά. Η Επιτροπή σημειώνει πώς ενώ ο ΘΟΚ κατανέμει χορηγίες προς τα ελεύθερα θέατρα και σχήματα ανά παράσταση, με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο Θυμέλη, ο ίδιος χρηματοδοτείται χωρίς κάποιο αντίστοιχο έλεγχο.
Η Επιτροπή επιπλέον σημειώνει ότι η αρμοδιότητα του ΘΟΚ να κατανέμει χορηγίες στα ελεύθερα θέατρα, του δίνει τη δυνατότητα να αποκτά ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τους ανταγωνιστές του, την οποία δεν θα είχε σε διαφορετική περίπτωση στην αγορά παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων.

Σχόλια