Εγκύκλιος του Π.Δ.Σ.:Κατευθυντήριες γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου κατά την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει του Υπολογιζόμενου Κίνδυνου


Εγκύκλιο με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου κατά την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει του Υπολογιζόμενου Κίνδυνου» εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η Εγκύκλιος έχει ως εξής:
«Στα πλαίσια της παροχής διοικητικών υπηρεσιών, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να καθορίσουν τις διαδικασίες και την έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τους ώστε να είναι ανάλογα του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που έχουν εντοπίσει κατά την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει του Υπολογιζόμενου Κίνδυνου, προς συμμόρφωση με τα άρθρα 58, 58Α, 61 (2), 63 και 64 του Περί Παρεμπόδισης και Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (188 (Ι)/2007).
Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να γίνεται στη βάση διαφόρων παραγόντων και κριτηρίων. Προς τούτο η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές.
Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στα:
Τα εποπτευόμενα μέλη συστήνεται όπως μελετήσουν τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές καθώς θα αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου των πελατών τους».

Σχόλια