Πρόσληψη Λειτουργού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια


Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) επιθυμεί να εργοδοτήσει Λειτουργό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για τα γραφεία του στη Λευκωσία. Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές, Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Νομικά, Ψυχολογία, Εγκληματολογία. Αναλυτικά τα καθήκοντα, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα βρίσκονται στο πιο κάτω συνημμένο αρχείο.
Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο πιο κάτω έντυπο, με σαρωμένα (scanned) αντίγραφα μόνο για τα πιστοποιητικά των προαπαιτούμενων προσόντων και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση supervisor@domviolence.org.cy, με θέμα ΣΠΑΒΟ – ΛΕΠ, όχι αργότερα από τις 19 Οκτωβρίου 2018.

Σχόλια